Regulamin


Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 t.j. z późn. zm.).

Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Platformy nieodpłatnie, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy oraz na jego żądanie art 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Platforma "Queenprint", działająca pod adresem http://www.queenprint.pl prowadzona jest przez spółkę: „365 International Sp. z o.o.” z siedzibą: Tysiąclecia 42, 62-001 Golęczewo, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000593206, NIP: 9721259796, REGON: 363277252, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Kontakt z Platformą - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@queenprint.pl, telefonicznie pod numerem 612 502 400 ; pisemnie pod adresem: 365 International Sp z o.o. Tysiąclecia 42, 62-001 Golęczewo

§1. Definicje.

 1. Spółka - spółka 365 International z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: Tysiąclecia 42, 62-001 Golęczewo
 2. Platforma- prowadzona przez Spółkę platforma usług elektronicznych, działającą pod adresem: http://www.queenprint.pl umożliwiająca za pomocą sieci Internet składanie zamówień na usługi poligraficzne, drukarskie, introligatorskie, graficzne itp.
 3. Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Czas realizacji zamówienia- czas, w którym Spółka przygotuje zamówienie.
 5. Klient- przedsiębiorca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.)
 6. Konto Klienta- baza zawierająca dane Klienta, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Platformy, dane dotyczące wpłat.
 7. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2017 poz. 2019 t.j. z późn. zm.).
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

§2. Rejestracja. Konto Klienta.

 1. Platforma umożliwia złożenie, za pośrednictwem sieci Internet, zamówień na usługi poligraficzne, drukarskie, introligatorskie itp. Szczegółowe informacje o usługach zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.queenprint.pl
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem Platformy 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Składanie zamówień za pośrednictwem Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer klasy PC
  2. Łącze internetowe
  3. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla FireFox (min. wersja 10).
 4. Do składania zamówień za pośrednictwem Platformy niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Aby założyć Konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://www.queenprint.pl i wypełnić formularz rejestracyjny.
 6. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. nazwa firmy,
  4. siedziba,
  5. adres korespondencyjny,
  6. adres e-mail,
  7. numer NIP
  8. numer telefonu.
 7. W formularzu rejestracyjnym Klient powinien wypełnić także pola:
  1. akceptacji Regulaminu Platformy,
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. Zakładając Konto Klienta, Klient nadaje hasło dostępowe, które będzie służyło do logowania się do Konta. Ze względów bezpieczeństwa, hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę.
 9. Nieobowiązkowe pola formularza rejestracyjnego to:
  1. stanowisko zajmowane u Klienta,
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych,
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych związanych z ofertami partnerów Spółki.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta Klienta, jeżeli Klient nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu.
 11. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Platforma automatycznie tworzy Konto Klienta. Aby aktywować konto Klient jest zobowiązany uaktywnić link, który otrzyma na adres e-mailowy od razu po rejestracji.
 12. W przypadku nieprawidłowości danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, Spółka może odmówić aktywacji Konta Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany w ciągu 1 dnia roboczego, za pośrednictwem e-maila, podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 13. Założenie Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy, są nieodpłatne.
 14. Po aktywacji Konta Klienta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym:
  1. Nazwa Klienta - adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym,
  2. hasło dostępowe nadane przez Klienta.
 15. W celu anulacji Konta Klienta z Platformy, należy wysłać na adres e-mail Platformy prośbę o anulację Konta. E-mail powinien być wysłany z adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 16. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Spółka może umożliwić dostęp do tych danych organom państwa, uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Informacje o usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając za pośrednictwem Platformy zamówienie, składa Spółce ofertę zawarcia umowy o dzieło.
 2. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaliczkę na poczet realizacji zamówienia.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Spółkę możliwości realizacji zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest wpierw dokonać:
  1. wyboru zamawianych usług,
  2. parametryzacji produktu,
  3. wyboru nakładu produktu,
  4. załadowania pliku graficznego (akceptacji może dokonać również osoba wskazana przez Klienta)
  5. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych, wraz ze wskazaniem jednego adresu dostawy w Polsce (może być inny niż adres Klienta),
  6. wyboru formy płatności spośród dostępnych,
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji obejmuje wszystkie istotne elementy zamówienia i następuje poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu Platformy. Z tą chwilą, uważa się umowę pomiędzy Spółką a Klientem za zawartą.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia. Spowodowane tym błędy w druku nie stanowią podstawy do reklamacji lub innych roszczeń. Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Spółki. Spółka nie wprowadza poprawek i modyfikacji treści zawartych w plikach przesłanych przez Klienta.
 7. Dodanie plików do zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Nie jest możliwy inny sposób dodania plików.
 8. Spółka rozpoczyna realizację zamówienia, gdy:
  1. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaksięgowana zostanie płatność za złożone zamówienie na rachunku bankowym Spółki,

   albo

  2. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezbędne do realizacji zamówienia, a Klient wybierze opcję zapłaty "przelew terminowy" (dotyczy Klientów, posiadających zgodę na odroczony termin płatności według indywidualnych ustaleń)

   albo

  3. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezbędne do realizacji zamówienia, a Klient wybierze opcję zapłaty "faktura pro-forma" oraz zaksięgowana zostanie płatność na rachunku bankowym Spółki.
 9. Jeśli Klient zamiast wgrania pliku doda ścieżkę pliku to może wpłynąć to znacznie na czas realizacji zamówienia.
 10. W przypadku wystąpienia braku możliwości realizacji zamówienia, po przyjęciu zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu Spółka niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3.. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Spółka zwróci wpłacone pieniądze w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia. Za datę zwrotu uważa się złożenie przez Spółkę dyspozycji przelewu.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Spółka jest uprawniona do odstąpienia od tej części zamówienia, która nie może zostać zrealizowana. Oświadczenie o odstąpieniu Spółka kieruje na adres e-mail Klienta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o braku możliwości realizacji części zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Spółka zwróci część wpłaconych pieniędzy za niezrealizowane zamówienie. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Spółka niezwłocznie zawiadomi klienta drogą mailową o braku możliwości realizacji zamówienia w całości w określonej części. Klient w terminie 7 dni od otrzymania informacji o braku możliwości realizacji części zamówienia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia przez Spółkę w możliwej do realizacji części. W przypadku nie złożenia przez klienta oświadczenia w wyznaczonym terminie lub braku zgody na ograniczenie zamówienia, złożone zamówienie automatycznie w całości zostaje anulowane, bez dodatkowego informowania Klienta.
 12. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, Platforma anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracji. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania, gdy Klient wzbierze formę płatności faktura pro-forma lub odroczony termin płatności.
 13. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Platformy produktów są ściśle określone przez zamawiającego Klienta, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Spółkę, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Spółki, klient odstępujący od umowy, zobowiązany jest on zapłacić wynagrodzenie odpowiadające części zrealizowanego zamówienia oraz inne ewentualne koszty poniesione przez Spółkę. Spółka za wykonaną część zamówienia i poniesione koszty wystawi Klientowi fakturę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze wskazanymi podstawami odstąpienia przyjmowane jest wyłącznie mailowo na adres info@queenprint.pl niemożliwe jest Klienta odstąpienie od Umowy.

§4. Zmiany w zamówieniu. Wycofanie zamówienia.

 1. Zmiana adresu do wysyłki jest możliwa do momentu zaakceptowania plików graficznych. Późniejsza zmiana może skutkować opóźnieniem wysyłki o 1 dzień roboczy.
 2. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Platformy produktów są ściśle określone przez zamawiającego Klienta, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia niemożliwe są jego zmiany, bez zgody Spółki, potwierdzonej pisemnie lub mailowo, chyba, że wprowadzane przez Klienta zmiany są wynikiem działania Spółki.
 3. Aby anulować zlecenie należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 61 25 02 400 lub mailowo: info@queenprint.pl. Anulacji można dokonać gdy status zamówienia nie jest inny niż:
  1. oczekiwanie na płatność,
  2. w realizacji (gdy Klient nie wprowadził plików graficznych).
 4. Klient, który opłacił zamówienie, a następnie je anulował najdalej w ciągu 14 dni od dnia anulacji zamówienia, otrzyma zwrot środków potrącając 3% wartości zamówienia na poczet opłaty administracyjnej. Za datę zwrotu uważa się złożenie przez Spółkę dyspozycji przelewu.

§5. Płatności i ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów i usług dodatkowych zamieszczone na stronie internetowej Platformy:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT (chyba, że Klient zaznaczy odpowiednią opcję - wówczas cena nie będzie obejmowała podatku VAT),
  3. zawierają koszt obsługi zamówienia, w tym przygotowania do wysyłki,
  4. zawierają cenę usługi, wraz z ceną materiałów.
  5. Cena produktu/usługi jest ceną EXW w rozumieniu INCOTERMS 2010
 2. Płatność w ramach platformy można zrealizować w następujący sposób, wybrany przez Klienta:
  1. przelew internetowy,
  2. karta płatnicza,
  3. przelew na podstawie faktury pro-forma,
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w ramach Platformy akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług dla zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela, zawierająca informacje o kosztach dostawy, dostępna jest na stronie Platformy.
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-616 Poznań, NIP: 779 23 08 495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych 00/100), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 7. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 8. Składając zamówienie za pośrednictwem Platformy, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na swoje Konto na Platformie.
 9. W przypadku, gdy Klient dokona zamówienia a faktura zostanie wystawiona na niepoprawne dane, Klient jest zobowiązany niezwłocznie dokonać noty korygującej nazwy firmy i przesłać na adres mailowy Spółki: info@queenprint.pl.

§6. Czas realizacji zamówienia. Dostawa.

 1. Przy każdym towarze i usłudze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki i akceptacji plików do przekazania zamówienia przewoźnikowi realizującemu dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Możliwość łączenia przesyłek może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Spółki. W tym celu należy przesłać zapytanie na info@queenprint.pl.
 3. W przypadkach, wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta o przyczynie wydłużenia czasu realizacji zamówienia i nowym przewidywanym czasie realizacji, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Czas dostawy tj. czas pomiędzy wydaniem przesyłki przewoźnikowi a doręczeniem przesyłki Klientowi, w przypadku przesyłek w postaci paczek to okres 1-3 dni roboczych natomiast dla przesyłek paletowych to okres do 30 dni roboczych.
 5. Termin doręczenia zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu został podany na podstawie danych udostępnionych przez przewoźników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w czasie dostawy, spowodowaną przez przewoźnika.
 6. Ze względu na rodzaj zamówienia, Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 7. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia. Spółka może dochodzić roszczeń z tytułu nie odebrania zamówienia przez Klienta.
 9. Klient winien w momencie odbioru przesyłki sprawdzić czy towar nie został uszkodzony, nawet jeśli przesyłka nie wygląda na uszkodzoną. W razie uszkodzenia Klient zobowiązany jest spisać protokół reklamacyjny z kurierem.
 10. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika.
 11. Spółka nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania zamówienia Klientowi. Za wydanie zamówienia Klientowi uważa się także jego powierzenie przewoźnikowi, niezalenie od tego, czy przewoźnik został wskazany przez Spółkę, czy przez Klienta
 13. Przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki względem, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 14 dni roboczych, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości zamówienia.
 14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia, spowodowanego przez Spółkę albo przez podmioty, za których pomocą Spółka realizuje zamówienie, i którym realizację zamówienia powierza, wyrządzoną z winy nieumyślnej, np.: spowodowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, awarią maszyn drukarskich.
 15. W przypadkach, o których mowa w § 6.12-13 Regulaminu, Spółka o powstałym opóźnieniu poinformuje Klienta niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodującej opóźnienie, w formie e-mailowej, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 16. Termin doręczenia zamówienia, o którym mowa w § 6.5 Regulaminu został podany na podstawie danych udostępnionych przez przewoźników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w czasie dostawy, spowodowaną przez przewoźnika.
 17. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 18. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia od firmy kurierskiej. Spółka może dochodzić roszczeń z tytułu nie odebrania zamówienia przez Klienta.
 19. Klient zobowiązany jest w momencie odbioru przesyłki sprawdzić czy towar nie został uszkodzony, nawet jeśli przesyłka nie wygląda na uszkodzoną. W razie uszkodzenia Klient zobowiązany jest spisać protokół reklamacyjny z kurierem.
 20. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika. W przeciwnym razie, Klient nie będzie mógł mieć roszczeń.
 21. Spółka nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§7. Reklamacje.

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego " Złóż reklamację", dostępnego w panelu Moje zamówienia przy każdym ze zrealizowanych zleceń, oraz po wcześniejszym uzgodnieniu dostarczenie reklamowanego zamówienia na adres Spółki , na jej koszt.
 2. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zmiany statusu zamówienia na zrealizowane. Informacja o zmianie statusu zamówienia na zrealizowane zostanie przesłana przez Spółkę za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta.
 4. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 15.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się dla Spółki z nadmiernymi kosztami, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość zamówienia z wadą pozostaje do wartości zamówienia bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, kosztami przesyłki zostanie obciążony Klient.
 9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
  1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
  2. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 2 mm,
  3. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 2 mm,
  4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  5. różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,
  6. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 2 mm.
 10. 365 International Sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Spółkę.

§8. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "Rozporządzenie") oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000) jest „365 International” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Sprzeczna 9, 62-002 Suchy Las, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000593206, NIP: 9721259796, REGON: 363277252, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w zakresie założenia, Zakładając Konto Klienta, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Spółki oraz na ich przetwarzanie dla aktywacji i administrowania Kontem Klienta, a także realizacji zamówień. Zgoda obejmuje udostępnianie danych osobowych partnerom handlowym Spółki w celu administrowania Kontem Klienta i realizacji zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w ww. zakresie uniemożliwia założenie, aktywację i administrowanie Kontem Klienta, a także realizację zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, a także za podanie danych osobowych, do których przetwarzania nie był uprawniony.
 3. Odbiorcą danych osobowych Klientów mogą być także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, informatycznym, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi prawne i księgowe).
 4. Administrator korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Twitter, Google. Podmioty te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów Rozporządzenia są traktowane jako państwa trzecie. Administrator oświadcza, że przy korzystaniu z usług i technologii może dojść do przekazania danych osobowych wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres posiadania konta przez Klienta w tym realizacji zamówienia oraz przez okresy wymagane przepisami prawa podatkowego oraz prawa cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód na otrzymywanie informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu informowania Klienta nowych towarach, promocjach i usługach udostępnionych przez Spółkę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 7. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Administrator nie przetwarza danych osobowych Klientów w sposób zautomatyzowany w tym polegający na profilowaniu.

§9. Zgłoszenie błędów w funkcjonowaniu Platformy.

 1. Wszelkie błędy w funkcjonowaniu Platformy Klient może zgłaszać dzwoniąc na infolinię Platformy, za pośrednictwem e-maila Platformy lub korzystając z formularza kontaktowego umieszczanego na stronie w sekcji „Kontakt”.
 2. Na zapytania dotyczące funkcjonowania Platformy odpowiedzi udzielane są w ciągu 3 dni roboczych.

Powered by MasterApps